BroilKing

Tingimused ja privaatsuspoliitika

Broil King/Onward Manufacturing Company Ltd. (ONWARD) kaitseb oma gruppi kuuluvate ettevõtete, nende töötajate ja muude isikute isikuandmeid. Kõigi ONWARDI poolt kogutud, kasutatavate või meile teatavaks saanud isikuandmete kaitseks oleme kasutusele võtnud järgmised isikuandmete kaitse põhimõtted. Oma veebisaidil kogume me üksnes selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud meie teenuste täiustamiseks, meie veebisaidi sisu täiustamiseks ning teie loal teile info pakkumiseks meie teenuste kohta. Me ei jaga oma veebisaidil kogutud isikuandmeid ühegi muu organisatsioonita ilma teie sõnaselge teavitamise ja nõusolekuta. Lisateavet meie tingimuste ja privaatsuspoliitika kohta leiate altpoolt.
  1. Selle veebisaidi kasutamine – Selle veebisaidi omanik ja operaator on Broil King/Onward Manufacturing Company Ltd. (ONWARD) ja selle eesmärk on teie teavitamine teie isiklikuks mittekommertslikuks kasutuseks. Selle veebisaidi kasutamisel kehtivad järgmised tingimused ja kõik rakenduvad seadused. Seda veebisaiti külastades nõustute te igasuguste piirangute ja reservatsioonideta nende tingimustega. Kui te nende tingimustega nõus ei ole, ärge kasutage seda veebisaiti. Sellel veebisaidil olevaid materjale ei ole lubatud kopeerida, reprodutseerida, avalikustada, üles laadida, postitada, edastada, levitada ega muuta ei tervikuna ega ositi, olgu siis tegu teksti, joonise, heli, video või teostatava objektiga, ilma ONWARDI kirjaliku loata. Te olete kohustatud tagama, et teie ligipääs selle veebisaidile ja seal või selle kaudu saadaolevatele materjalidele on legaalne selles jurisdiktsioonis, kus te veebisaiti ja selle materjale kasutate.
  2. Vastutuse piiramine –ONWARD EGA SELLE LITSENTSI ALUSEL TEGUTSEVAD ETTEVÕTTED EI VASTUTA ÜHEGI JUHUSLIKU, ERILISE, KAUDSE EGA TULENEVA KAHJU EEST, MIS TULENEB MINGI MATERJALI, TOOTE VÕI TEENUSE KASUTAMISEST VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSEST, TARNIMISE VIIVITUSTEST VÕI OSALISEST TARNIMISEST, ÕIGUSTE, KASUMI, ANDMETE ÄRITEGEVUSE VÕI HEASOOVLIKKUSE KAOTAMISEST, SÕLTUMATA SELLEST, KAS SEE PÕHINEB LEPINGULISTEL SUHETEL, ÕIGUSRIKKUMISEL VÕI MUUL KOHUSTUSEL PAKKUDA HÜVITIST VÕI MUID EELISEID. SEE PIIRANG KEHTIB SÕLTUMATA SELLEST, KAS ONWARDI ON TEAVITATUD VÕI KAS TA ON TEADLIK SELLISTE KAHJUSTUSTE VÕIMALIKKUSEST. ONWARDI JA TEMA LITSENTSI ALUSEL TEGUTSEVATE ETTEVÕTETE VASTUTUS KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON SEOTUD KÄESOLEVATE KASUTUSTINGIMUSTEGA, SÕLTUMATA SELLEST, KAS TEGU ON ÜHE VÕI MITME JUHTUMIGA, EI ÜLETA SUMMAT, MIS TE ONWARDILE MAKSITE NEIST KASUTUSTINGIMUSTEST LÄHTUVALT. See rahalise vastutuse piirang ei kehti nõuete korral, mis on seotud surma või kehavigastustega, mis tulenevad toodetest, mis rakenduvate seaduste alusel on loetud tarbekaupadeks. Teie ainuke lahendus on lõpetada selle veebisaidi kasutamine ja külastamine. Kui teie jurisdiktsioonis ei ole teatud piirangud lubatud, siis need mittelubatud piirangud ei kehti.
  3. Omandiõigus ja konfidentsiaalsus – Sellel veebisaidil olev materjal, sealhulgas, aga mitte üksnes, tekst, kujutised, pildid, tarkvara, heli- ja videolõigud, kuulub ONWARDILE või on tema poolt esitatud ning ONWARD ei kinnita ega taga, et see materjal ei riku ühegi muu isiku õigusi. Te võtate teadmiseks, et teave või materjal, mille te teete oma ligipääsu või kasutamisega veebisaidile elektrooniliselt kättesaadavaks, ei ole konfidentsiaalne ega kaitstud, ja te olete teadlik, et kaitsmata e-kirjavahetus üle interneti võib olla loetav teistele, muudetav või minna kaotsi. Te olete lisaks teadlik, et igasugune teave või materjal, mille te esitate elektrooniliselt läbi selle veebisaidi külastamise või kasutamise, ei riku ühegi isiku õigusi ja ONWARD võib seda tervenisti või osaliselt kasutada muu hulgas, kuid mitte üksnes selleks, et seda teavet, materjali või ideid, mõisteid ja muud sisalduvat teadmust ONWARDI kommertseesmärkidel või teie identiteedi avaldamise nimel reprodutseerida, edastada või avaldada. Kaubamärgid, logod ja teenindusmärgid (koos „Märgid“), mida sellel veebisaidil kujutatakse, on ONWARDI või teiste ettevõtete registreeritud või registreerimata märgid ning kuuluvad oma vastavatele omanikele, kelle kirjaliku loata ei või neid märke kasutada. Igasugune teave või materjal, mis sellel veebisaidil asub ja mida võib käesolevatest tingimustest lähtuvalt reprodutseerida, peab olema varustatud omandiõigust näitavate märkidega, mis käivad sellise teabe või materjaliga kokku.
  4. Informatsioon, mida me veebisaidil kogume – Te võite külastada kõiki saidi avalikke osi ilma enda kohta isikuandmeid avaldamata. Meie veebisait kogub üksnes mitteisiklikke andmeid, mis tulenevad külastaja internetiprotokollist (IP-aadressist), mis ei ole isiklikult tuvastatav. Kogutav teave hõlmab külastuse kuupäeva ja kellaaega, sirvimiseks kasutatava brauseri tüüpi, suunavat aadressi (link, mida kasutaja külastamiseks kasutab). Seda teavet kasutatakse statistikas saidi kasutamise kohta ning võrguteenuste parendamiseks. Kommunikatsiooni ja uudiste tellimine nõuab kontaktandmeid ning need on määratud üksnes assotsieerunud personalile tellijatele kommunikatsiooni saatmiseks. Kogu kogutavat teavet kasutatakse üksnes kommunikatsiooni, turvalisuse ja saidi haldamise eesmärgil. Samuti teeme lepingulist koostööd kolmandatest osapooltest ettevõtetega, kes koguvad meie tellimusel andmeid ja näitavad meie reklaame internetis. Selleks koguvad nad andmeid teie külastuste kohta meie veebisaidile ning teie suhtluse kohta meie toodete ja teenustega. Samuti võivad nad kasutada teavet teie külastuste kohta sellele ja muudele veebisaitidele reklaami suunamise eesmärgil. Neid andmeid ja suunatud reklaame võib esineda ka teistel teie poolt külastatavatel veebisaitidel. Seda teavet kogutakse standardse „küpsiste“ tehnoloogia abil, mida rakendab suurem osa maailma veebisaite. Kui soovite sellisest andmejagamisest välja jääda, klõpsake siia.
  5. Lingid – Meie veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele, mis on osa ONWARDIST või selle sidusettevõtted. Need lingid ja viited esitatakse teile üksnes teie mugavuse nimel. ONWARD ei soovita neid veebisaite ei sõnaselgelt ega kaudselt, samuti mitte ükskõik millist teavet või materjali, milleni need lingid viivad. ONWARD ei võta mingit vastutust selliste kolmandate veebisaitide, neile postitatud teabe või materjalide ega neil pakutavate toodete või teenuste eest. Kui lahkute ONWARDI saidilt, et külastada mõnd sellist kolmandat saiti, edastatakse sellele uuele saidile üksnes see teave, et te tulite sinna ONWARDI veebisaidilt. Selle viitava aadressi edastamine võimaldab teistel saitide jälgida oma veebiliiklust, aga ei avalda teie isikuandmeid. ONWARD ei vastuta lingitud saitide sisu ega privaatsuspoliitika eest. Meie privaatsuspoliitika kehtib üksnes meie veebisaidil kogutud teabe kohta. Tutvuge lingitud saitide privaatsuspoliitikaga, kui tahate teada, kuidas teie isikuandmeid võidakse kasutada. Te ei tohi ilma ONWARDI kirjaliku loata tekitada linke muudelt veebisaitidelt sellele veebisaidile (loa saamiseks kirjutage [email protected]).
  6. Infotahvlid ja arutelufoorumid – See veebisait võib sisaldada infotahvleid ja arutelufoorumeid, mis võimaldavad ONWARDI ja kasutajate vahelist infovahetust. ONWARD jätab endale õiguse igal ajal jälgida, muuta, postitamisest keelduda või eemaldada teavet või materjale kas tervikuna või osaliselt, mis ONWARDI ainuäranägemisel on kas solvavad või vastuolus siin kirjeldatud tingimustega, ja kasutajatele veebilehe külastamist keelata. Infotahvlite ja arutelufoorumite kasutajad nõustuvad:
   1. mitte takistama teisi kasutajaid infotahvleid või arutelufoorumeid kasutamast
   2. mitte postitama või edastama ebaseadusliku, ähvardava, solvava, laimava, obstsöönse, vulgaarse, pornograafilise, labase või sündsusetu sisuga teavet ükskõik mis vormis, samuti mitte väljendama silmakirjalikkust, rassismi, viha või ahistamist; see laieneb igasuguste piiranguteta ka igasugustele toimingutele, mis hõlmavad või soodustavad käitumist, mis oleks kriminaalse loomuga, põhjustaks tsiviilvastutust või rikuks muul moel mõnd siseriiklikku, föderaalset või võõrriigi seadust
   3. mitte postitama ega edastama ega mingil muul moel kommertseesmärkidel ära kasutama teavet, tarkvara või materjali, ja mitte tegelema müügipakkumiste, reklaami või turundusega
  7. Tarkvara – Igasugune selle veebisaidi vahendusel allalaadimiseks kättesaadav tarkvara on kolmandate osapoolte tarkvara, millele rakenduvad nende müüjate ja lõppkasutajate vahelised litsentsilepingud ja muud lepingud. ONWARD ei müü ega litsentsi ega all-litsentsi mingisugust tarkvara ning ONWARD ütleb lahti igasugusest vastutusest seoses nimetatud tarkvaraga. Kõik küsimused, kaebused ja nõuded seoses tarkvaraga tuleb suunata vastavale müüjale. Te olete ainuvastutav läbi selle veebisaidi alla laaditud tarkvaraga kasutatavate andmete ja seadmete piisava kaitse ja varundamise eest. [I händelse av någon uttrycklig avvikelse mellan dessa villkor och de som finns i licensavtalen med programvaruleverantörerna, skall villkoren i detta licensavtal gälla.]
  8. Teabe täpsus – ONWARD võib sellel veebisaidil esitatud teavet ja materjale aeg-ajalt uuendada, kuid ei anna mingit kinnitust, et sellel veebisaidil esitatud teave on ajakohane, täpne, vigadeta ja täielik.
  9. Viirused jms – ONWARD ei kinnita ega taga, et info või materjalid, sh igasuguste piiranguteta igasugune allalaaditav tarkvara, mis on saadud sellelt veebisaidilt või selle kaudu, on vigadeta, puueteta, viirusteta ja muude kahjulike komponentideta või et sellised vead kindlakstegemise korral kõrvaldatakse.
  10. Kahjulikkus teistele – Te annate nõusoleku mitte esitada selle veebisaidi kaudu ükskõik millist teavet või materjali, mis võiksid olla teistele kahjulikud. Muu hulgas annate te nõusoleku mitte kaasata teadlikult või teadmatult materjalidesse ja teabesse vigu või puudeid, mis võiksid muu hulgas kujutada endast laimu või obstsöönsusi või õhutada viha või põhjustada muul moel kriminaalmenetlust või tsiviilvastutust mõnele isikule.
  11. Õiguste kaitse – Kõik õigused, mida nendes tingimustes ei ole otseselt nimetatud, kuuluvad ONWARDILE. Mitte midagi, mida käesolevates tingimustes käsitletakse, ei saa käsitleda kui ONWARDI või mõne muu isiku omandisse kuuluva autoriõiguse, patendi, kaubamärgi või muu intellektuaalomandi kaudset, tõkestamise teel või muul viisil edasiandmist.
  12. Jurisdiktsioon – See sait kuulub ja seda opereerib ettevõte Onward Manufacturing Company Ltd. asukohaga Waterloo, Ontario (Kanada) ning need tingimused alluvad Ontario ja teistele rakenduvatele Kanada seadustele ilma seaduste konflikti põhimõtet arvestamata. Te annate nõusoleku lähtuda neist seadustest ning alluda nende tingimuste tõlgendamise või rakendamisega seoses Ontario provintsi kohtulikule jurisdiktsioonile. Isikud, kes otsustavad seda veebisaiti kasutada muudest asukohtadest, teevad seda omal algatusel ning vastutavad kohalike seaduste täitmise eest nende rakenduvuse ulatuses.
  13. Tingimuste muudatused – ONWARD võib selle veebisaidiga seonduvaid tingimusi aeg-ajalt ilma ette teatamata muuta või uuendada ning te annate nõusoleku nende tingimuste täitmiseks, mis kehtivad ajal, mil te ONWARDI veebisaiti külastate.